Follow

Taisyklės

REIKIAKURJERIO.LT PASLAUGŲ TAISYKLĖS

Galioja nuo 2014 11 05

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • lt paslaugų Taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrą UAB "Reikia kurjerio" paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus siuntų paruošimui ir paslaugų užsakymui, teikiamų paslaugų ribojimus gabenant siuntas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų, atsakomybę, skundų ir pretenzijų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo tvarką.
  • Tiekėjas teikia Siuntų vežimo ir su tuo susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios apmokestinamos Tiekėjo internetinėje svetainėje reikiakurjerio.lt numatyta tvarka.
  • Tiekėjas Paslaugas teikia pasitelkęs Vežėjus, t.y. Tiekėjas tiesiogiai nevykdo siuntų surinkimo, gabenimo ir kitų Paslaugų. Nepaisant šios aplinkybės Tiekėjas lieka tiesiogiai atsakingas Klientui už tinkamą Paslaugų vykdymą.
  • Klientas užsakymus pateikia šiose Taisyklėse numatytais būdais.
  • Prieš pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

 1. SĄVOKOS
  • Tiekėjas –"Reikia kurjerio" UAB.
  • Klientas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris, nesudaręs atskiros rašytinės sutarties su Tiekėju, naudojasi Tiekėjo Paslaugomis.
  • Šalys – Tiekėjas ir Klientas kartu.
  • Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų daiktų paženklintas siuntos lipduku su unikaliu numeriu – brūkšniniu kodu.
  • Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios Pakuotės, aprašytos viename Siuntos perdavimo dokumente, įskaitant korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas, paletes, krovinius bei Siuntų savitarnos terminalais siunčiamas siuntas.
  • Siuntos dokumentas – Tiekėjo išrašytas siuntos lipdukas, važtaraštis, lydraštis, manifestas ar kitas popierinis ar elektroninis dokumentas, pagal kurį Siunta perduodama ir priimama Vežėjo ir, kurio pagrindu, vykdomas Siuntos gabenimas.
  • Siuntėjas - juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą (supakuotą ir paženklintą) Siuntą jo nurodytam Gavėjui. Siuntėjas arba pats yra Klientas arba atstovauja Klientą.
  • Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra nurodytas ant Siuntos pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, turintis teisę gauti vežamą Siuntą.
  • Vežėjas – trečios šalies kurjerių (vežėjų) kompanija, kurią, pateikdamas Siuntos užsakymą, pasirinko Klientas arba Kliento vardu parinko Tiekėjas ir kuri faktiškai vykdo Siuntų gabenimą, priima Siuntas iš Siuntėjo ir įteikia jas Gavėjui. Tiekėjo Vežėjų sąrašas skelbiamas www.reikiakurjerio.lt.
  • Kurjeris – asmuo, atstovaujantis Vežėją, priimantis siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas bei pristatant Gavėjui.
  • Siuntų savitarnos paslauga – paslauga, kai Siunta gabenama (išsiunčiama ir/arba atsiimama) per Siuntų savitarnos terminalą.
  • Siuntų savitarnos terminalas (paštomatas) – bet kuris siuntų savitarnos terminalų tinklo terminalas.
  • Papildomos paslaugos – už papildomą mokestį Tiekėjo teikiamos paslaugos, kurias Klientas gali pasirinkti Paslaugų užsakymo pateikimo metu.
  • Papildoma kaina – suma, susijusi su Tiekėjo Paslaugų teikimu, kuri dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti įtraukta (tiksliai nustatyta) į Siuntos gabenimo kainą užklausos ar užsakymo priėmimo, apmokėjimo momentu, bet būtina Siuntos gabenimo užsakymui tinkamai įvykdyti. Klientas, pateikdamas Siuntos užsakymą, prisiima riziką dėl papildomos kainos atsiradimo, o šiai kainai atsiradus – apmoka ją savo sąskaita.
  • Įvertintoji siunta – papildomas Siuntos draudimas. Siunta, kurią Tiekėjo Vežėjui sugadinus ar kuriai dingus Klientui atlyginama Kliento nurodyta Siuntos vertė.
  • Registruotoji siunta – Siunta, už kurią sumokama Taisyklėse nustatyto dydžio kompensaciją, jei ji dingsta, būna pavogta ar sugadinta dėl Tiekėjo Vežėjo kaltės.
  • Tarptautinė siunta –Siunta, siunčiama iš vienos valstybės į kitą.
  • Varšuvos konvencija – konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta 1929 m. spalio 12 d. Varšuvoje arba 1999 m. Monrealio konvencija, pasirenkant, kuri yra taikytina.
  • CMR konvencija – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d.
  • Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri siuntos išsiuntimo, tranzito ar pristatymo šalyje yra Valstybės nustatyta kaip darbo diena.
  • Draudžiami siųsti daiktai – daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorijoje teikiamos Tiekėjo Paslaugos (t.y. išsiuntimo, tranzito ar paskirties punkto valstybės), teisę. Gabenant Siuntą oro transportu, prie draudžiamų siųsti daiktų, taip pat, priskiriami daiktai, nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas reikiakurjerio.lt..
  • Nekompensuojami daiktai – daiktai, dėl kurių gabenimo Klientas, pateikdamas Siuntos užsakymą, prisiima riziką dėl galimo tokių daiktų (medžiagų) sugadinimo ar būklės pakitimo lyginant su Siuntos perdavimo momentu tokių daiktų buvusia būkle. Nekompensuojamų daiktų sąrašas skelbiamas reikiakurjerio.lt.
  • Nutolusi vietovė – Kliento nurodyta Siuntos paėmimo ar pristatymo vieta itin nutolusioje ir/ar sunkiai pasiekiamoje/atokioje teritorijoje, kuriai pristatyti reikalingos papildomos Tiekėjo Vežėjo išlaidos. Papildomas Tiekėjo išlaidas dėl Siuntų pristatymo į Nutolusias vietoves apmoka Klientas. Nutolusių vietovių sąrašas (pašto kodai) skelbiami internetinėje svetainėje  reikiakurjerio.lt.
  • Nestandartinė siunta  – Siunta ar/ir Siuntos pakuotė, kurios bent vienas iš išmatavimų neatitinka Taisyklių 4 skyriuje nurodytų standartų.
  • Sunaikinta Siunta – Siuntos sunaikinimas, kai Siuntos neįmanoma pristatyti Kliento nurodytam Gavėjui ir neįmanoma grąžinti Klientui.
  • Siuntos vertė – siunčiamų Siuntoje daiktų kaina, kuri nustatoma tik daiktų įsigijimą (ar gamybos kaštus) tiesiogiai pagrindžiančiais dokumentais.
  • Eksporto paslauga - tai paslauga, kai Siunta paimama Lietuvoje ir pristatoma Kliento nurodytu adresu už Lietuvos ribų.
  • Importo paslauga - tai paslauga, kai Siunta paimama Kliento nurodytu adresu už Lietuvos ribų ir pristatoma Lietuvoje.
  • Siuntų pristatymo/atsiėmimo taškai – tai vietų sąrašas, kur Siuntėjas gali išsiųsti, o Gavėjas gali atsiimti jam adresuotą Siuntą. Siuntų pristatymo/atsiėmimo taškų sąrašas skelbiamas reikiakurjerio.lt.

 

 1. PASLAUGŲ RŪŠYS
  • Tiekėjas, pasitelkęs Vežėją, teikia Siuntų vežimo ir su tuo susijusias paslaugas, kurios apmokestinamos Tiekėjo internetinėje svetainėje reikiakurjerio.lt numatyta tvarka.
  • Paslaugų rūšys, kurias pasitelkęs Vežėją, teikia Tiekėjas:
   • Siuntos paėmimas Siuntėjo adresu ir pristatymas Gavėjo adresu – tai tokia Paslauga, kai Siuntėjas atiduoda Siuntą Kurjeriui, o Kurjeris pristato ją Gavėjui ant pakuotės nurodytu adresu.
   • Siuntos paėmimas Siuntėjo adresu ir pristatymas į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą) - tai tokia paslauga, kai Siuntėjas atiduoda Siuntą Kurjeriui, o Gavėjas Siuntą atsiima Siuntų savitarnos terminale (paštomate).
   • Siuntos paėmimas Siuntėjo adresu ir pristatymas į pašto skyrių - tai tokia paslauga, kai Siuntėjas atiduoda Siuntą Kurjeriui, o Gavėjas Siuntą atsiima pašto skyriuje.
   • Siuntos siuntimas iš pašto skyriaus Gavėjo adresu/į pašto skyrių – tai tokia paslauga, kai Siuntėjas išsiunčia siuntą pašto skyriuje, o Siunta pristatoma Gavėjo adresu/išduodama Gavėjui pašto skyriuje.
   • Siuntos siuntimas iš Siuntų savitarnos terminalo (paštomato) į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą) – tai tokia paslauga, kai Siuntėjas pats įdeda Siuntą į Siuntų savitarnos terminalą, o iš Siuntų savitarnos terminalo Siunta išduodama Gavėjui.
   • Siuntos siuntimas iš Siuntų savitarnos terminalo (paštomato) Gavėjo adresu – tai tokia paslauga, kai Siuntėjas pats įdeda Siuntą į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą), o Kurjeris pristato Siuntą Gavėjo adresu Lietuvoje ar užsienio šalyse.
   • Siuntų pristatymas naudojantis Siuntų pristatymo/atsiėmimo taškais.
   • Siuntų pristatymas paletėmis.
   • Kitos Siuntų vežimo paslaugos, išvardintos Tiekėjo interneto svetainėje.
  • Siuntų paėmimas ir pristatymas galimas Lietuvoje arba užsienyje. Siuntos už Lietuvos Respublikos ribų pristatomos tik į valstybes/iš valstybių, kurių sąrašas nurodytos Tiekėjo internetiniame tinklapyje reikiakurjerio.lt.
  • Siuntų siuntimas naudojantis Siuntų savitarnos terminalais (paštomatais):
   • Siuntos gali būti pristatomos į „LP Express“, „Omniva“ ar kitų vežėjų Siuntų savitarnos terminalus (paštomatus) Lietuvoje.
   • Siuntų savitarnos terminalų (paštomatų) paslauga yra skirta smulkioms Siuntoms siųsti – iki 30Kg/siuntai. Standartiniai pakuočių dydžiai (S, M, L, XL) apibrėžti ir paaiškinti 4 Taisyklių skyriuje.
   • Siuntą įdėjus į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą), Gavėjui į mobilųjį telefoną ir el. paštu (jei jis nurodytas) išsiunčiama trumpoji SMS žinutė su informacija, kaip atsiimti Siuntą.
   • Jei Gavėjas per 2 (dvi) dienas neatsiima Siuntos, trečią dieną po Siuntos įdėjimo į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą), Gavėjui išsiunčiamas pakartotinis priminimas.
   • Gavėjas privalo atsiimti Siuntą per 7 dienas nuo SMS žinutės ar el. laiško el. paštu gavimo dienos jei jis buvo nurodytas pateikiant užsakymą. Laiku neatsiimtos Siuntos grąžinamos Klientui už papildomą mokestį.
   • Daugiau informacijos apie naudojimąsi Siuntų savitarnos terminalais Tiekėjo internetiniame tinklapyje reikiakurjerio.lt .
  • Siuntų pristatymas naudojantis Siuntų pristatymo/atsiėmimo taškais:
   • Siuntos pristatomos į Vežėjų Siuntų pristatymo/atsiėmimo taškus. Daugiau informacijos apie šį Siuntų pristatymo būdą reikiakurjerio.lt svetainės dalyje „Paštomatai“.
  • Siuntų pristatymas paletėmis:
   • Standartinės europaletės pavyzdys pateiktas 4 Taisyklių skyriuje. Daugiau informacijos apie šį Siuntų pristatymo būdą reikiakurjerio.lt.

 

 1. APRIBOJIMAI SIUNTŲ IŠMATAVIMAMS IR SVORIUI
  • Maksimalūs pakuotės išmatavimai:
   • svoris – iki 30 kg;
   • pakuotės ilgio ir apimties suma – iki 300 cm;
   • ilgiausia pakuotės kraštinė – iki 150 cm.
  • Minimalūs pakuotės išmatavimai:
   • svoris – 0,01 kg;
   • ilgiausia pakuotės kraštinė – 15 cm;
   • plotis – 1 cm.
  • Maksimalūs euro paletės išmatavimai:
   • ilgis – 1,2 m;
   • plotis – 0,8 m;
   • aukštis (su palete) – 1,8 m;
   • svoris – iki 700 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.                      Maksimalūs  mažosios pašto korespondencijos siuntos išmatavimai:

4.4.1.                   ilgis – 38,1 cm;

4.4.2.                   plotis – 30,5 cm;

4.4.3.                   aukštis – 2 cm;

4.4.4.                   svoris – iki 0,5 kg.

 

 

 

 

4.5.                      Maksimalūs  didžiosios pašto korespondencijos siuntos išmatavimai:

1 variantas

4.5.1.                   ilgis – 60 cm;

 • plotis – 60 cm;
 • aukštis – 60 cm
 • ilgio, pločio ir aukščio suma neturi viršyti 90 cm;
 • svoris - iki 2 kg.

 

 

 

 

 

arba

2 variantas, ritinio formos siuntoms

4.5.6.                   Bet kuris matmuo – 90 cm        

4.5.7.                   Ilgis + skersmuo x 2  neturi viršyti 104 cm;

4.5.10.                svoris – iki 2 kg.

 

 

4.6.                     Pakuotės ilgio ir apimties suma - pakuotės ilgiausios kraštinės ir mažiausio perimetro suma. Skaičiuojama: (aukštis + plotis) x 2 + ilgis.

 

4.7.                     Siuntos tūrinis svoris – siuntos ar pakuotės svoris, nustatomas pagal faktiškai užimamą vietą transporto priemonėje. Siuntos tūrinis svoris apskaičiuojamas dauginant ilgiausiąją pakuotės kraštinę iš pločio, aukščio ir padalinant gautą rezultatą iš 5000. Žr. paveikslėlį.

 

 

 

 

 

 

 

4.8.                      Maksimalus Pakuotės svoris siunčiant Siuntas per Siuntų savitarnos terminalus (paštomatus) yra 30 kg/pakuotei. Standartiniai pakuočių dydžiai (S, M, L, XL) apibrėžti ir paaiškinti žemiau pateiktame pavyzdyje:

 

S

M

L

XL**

(apie 5kg)

(apie 10kg)

(apie 20kg)

(apie 30Kg)

 

 

** XL (61x74,5x35) paslauga galima tik LP Express paštomatuose.

 

 

4.9.                      Maksimalus Pakuotės svoris siunčiant Siuntas į pašto skyrius visoje Lietuvoje yra 10 kg/siuntai.

 

 • ilgis – 105 cm;
 • plotis – 105 cm;
 • aukštis – 105 cm
 • Pakuotės ilgio ir apimties suma - pakuotės ilgiausios kraštinės ir mažiausio perimetro suma. Skaičiuojama: (aukštis + plotis) x 2 + ilgis suma neturi viršyti 200 cm;
 • svoris - iki 10 kg.
 • Jei siuntos į pašto skyrius pakuotės tūrinis svoris, kuris apskaičiuojamas kaip siuntos pakuotės matmenų (aukščio, pločio ir ilgio) metrais bei koeficiento 150 sandauga, yra didesnis nei siuntos pakuotės faktinis svoris, siunta apmokestinama pagal apskaičiuotą siuntos pakuotės tūrinį svorį. Siuntos į pašto skyrių tūrinis svoris = Ilgis, m x Plotis, m x Aukštis, m x 150.

 

 

 

 

 

4.10.                    Siuntos kaina skaičiuojama pagal faktiškai Vežėjo terminale nustatytą Siuntos svorį arba Siuntos tūrinį svorį, imant didesnį iš jų. Paaiškėjus, kad Paslaugų kaina, kurią Klientas sumokėjo Tiekėjui užsakymo pateikimo metu neatitinka faktinės Siuntos kainos, Tiekėjas išsiunčia papildomą sąskaitą, o Klientas įsipareigoja ją apmokėti.

4.11.                    Nestandartinėms siuntoms yra taikomi papildomi mokesčiai.

4.12.                    Nestandartinės siuntos paimamos (surenkamos) ir pristatomos pagal atskirą Šalių susitarimą, jei yra galimybė jas transportuoti.

 

 1. PALSAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
  • Tiekėjo Paslaugų kainos nurodytos interneto svetainėje reikiakurjerio.lt.
  • Klientai už Paslaugas atsiskaito Paslaugos užsakymo interneto svetainėje reikiakurjerio.lt metu, per internetinę bankininkystę.
  • Sąskaita už Tiekėjo suteiktas Paslaugas Klientui pateikiama el. paštu kartu su Siuntos dokumentais.
  • Atsiimant grąžinamą Siuntą, Siuntėjas sumoka Tiekėjui Siuntos grąžinimo mokestį per internetinę bankininkystę arba grynaisiais pinigais prieš atsiimdamas Siuntą.
  • Paaiškėjus, kad Tiekėjas turi sumokėti Papildomą kainą ar priemoką, Tiekėjas išsiunčia papildomą sąskaitą, o Klientas įsipareigoja ją apmokėti.

 

 1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS
  • Užsakymas Siuntų surinkimui (paėmimui), priimamas tik iš Siuntėjo, kuris atsiskaitė su Tiekėju Taisyklių 5.2 punkte numatyta tvarka.
  • Užsakymo pateikimo būdai:
  • Užsakymai Kliento Siuntų surinkimui (paėmimui), iš Siuntėjo, kai tai numato Siuntėjo pasirinkta paslauga, gali būti pateikti bet kurią savaitės dieną tačiau jie bus priimami (Vežėjas apie tai bus informuotas) darbo dienomis, pvz. apie savaitgalį ar kitą nedarbo dieną siuntos paėmimui pateiktą užsakymą Vežėjas bus informuotas ir turi atvykti paimti Siuntos artimiausią darbo dieną.
  • Jei pateikus užsakymą atsiranda aplinkybių, dėl kurių užsakyta paslauga nėra galimybės pasinaudoti, Tiekėjas susisiekia su Klientu ir pasiūlo alternatyvą. Klientas turi teisę atsisakyti pasiūlytos alternatyvos ir užsakymą atšaukti.
  • Užsakymai, pateikti pildant užsakymo formą reikiakurjerio.lt, taip pat užsakymai, pateikti el. paštu, laikomi priimtais tik gavus Tiekėjo patvirtinimą dėl užsakymo apmokėjimo elektroniniu paštu. Negavęs užsakymo patvirtinimo per 1 (vieną) darbo valandą nuo užsakymo apmokėjimo, Klientas apie tai turi informuoti Tiekėją el. paštu info@reikiakurjerio.lt arba telefonu +370 64770449.
  • Pateikus užsakymą žemiau numatytu laiku, Siunta iš Siuntėjo paimama tą pačią Darbo dieną:
   • Didžiuosiuose Lietuvos miestuose – iki 15 val.;
   • Kitose Lietuvos vietovėse – iki 11 val.
  • Užsakymo pateikimo momentu laikoma valanda, kai Klientas gauna Tiekėjo patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas ir apmokėtas.
  • Jei užsakymas pateikiamas vėliau nei nurodyta 6.6 punkte, Siunta paimama kitą Darbo dieną.
  • Pasirinkus Siuntų pristatymą iš/tarp Siuntų savitarnos terminalų (paštomatų), Siuntos pristatymą į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą) užtikrina pats Klientas 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpyje nuo užsakymo apmokėjimo patvirtinimo.
  • Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą iki tol, kol už Siuntą nėra apmokėta. Kai už Siuntą apmokama, Klientas netenka teisės atšaukti užsakymo.
  • Klientas nedelsiant informuoja Tiekėją, jei nori atšaukti Vežėjo jau paimtą Siuntą. Tiekėjas įsipareigoja bandyti sustabdyti Siuntos pervežimą, tačiau to negarantuoja ir neprisiima atsakomybės dėl Siuntos pristatymo. Siuntos atšaukimo atveju, Kliento sumokėta suma už Siuntos pristatymą negrąžinama ir Klientas įsipareigoja papildomai sumokėti už Siuntos grąžinimą Klientui.
  • Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad jo suteikti duomenys apie Siuntą ir kita, su Paslaugų teikimu susijusi, informacija yra išsami, pakankama ir teisinga, taip pat, kad Klientas, naudodamasis Tiekėjo Paslaugomis, nepažeis jokių teisės aktų, Tiekėjo, Vežėjo ir trečiųjų asmenų teisių. Tiekėjo Vežėjas neprivalo tikrinti Kliento pateiktos informacijos teisingumo, o esant informacijos neatitikimui Tiekėjas gali sustabdyti Paslaugų teikimą ir/ar savarankiškai priimti sprendimą dėl tolimesnio Paslaugų teikimo.
  • Klientas be kitų būtinų rekvizitų, pateikdamas užsakymą, privalo nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo telefono numerį, kad iškilus klausimams dėl pristatymo, Kurjeris galėtų susisiekti su Siuntėju ir (ar) Gavėju. Siuntą pristatant į užsienį, reikia nurodyti telefono numerį, kurį Gavėjas naudoja užsienyje.
  • Pateikus klaidingą gabenimo užsakymą (pavyzdžiui, pateiktus Vežėjui ne tą Siuntą, ne tą Gavėjo telefono numerį), Tiekėjo Paslaugos laikomos suteiktomis tinkamai, sumokėta suma už Paslaugų teikimą tokiais atvejais negrąžinama.

 

 1. SIUNTOS PAKUOTĖS ŽYMĖJIMAS
  • Kiekviena atskira Siuntos Pakuotė privalo būti pažymėta, užklijuojant Tiekėjo atsiųstus siuntos lipdukus su brūkšniniu kodu ir Siuntėjo bei Gavėjo rekvizitais.
  • Siuntos lipdukas turi būti klijuojamas ant viršutinės didžiausio ploto pakuotės plokštumos. Siuntos lipdukas negali būti klijuojamas ant pakuotės dviejų plokštumų sujungimo vietos.
  • Jeigu taikant tam tikras paslaugas ant pakuotės būtina klijuoti specialius lipdukus, juostas, lipdukai turi būti užklijuoti ant pakuočių taip, kad būtų gerai matomi, juosta klijuojama ant visų pakuotės plokštumų.

 

 1. SIUNTŲ ĮPAKAVIMAS
  • Klientas, Kliento nurodytas Siuntėjas privalo laikytis Tiekėjo nustatytų reikalavimų ir supakuoti Siuntas taip, kad jos nekeltų pavojaus Kurjeriui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančioms kitoms Siuntoms, aplinkai bei nebūtų galima patekti prie Siuntos turinio nepažeidus pakuotės.
  • Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant, vartant į visas puses, kratant, pakuotei nukrentant iš ne didesnio nei 1 metro aukščio, esant temperatūros svyravimams.
  • Daiktai, kuriems gabenant reikalingas tam tikras temperatūros režimas, turi būti perduodami pristatymui tik tam skirtuose termoizoliaciniuose konteineriuose.
  • Ant pakuotės nereikia klijuoti specialių ženklų „elgtis atsargiai“, „nevartyti“, „dūžta“ ar pan. Šie ženklai tik informacinio pobūdžio ir pervežimo procesuose į šiuos ženklus nėra atsižvelgiama.
  • Pakuotės, kurių svoris viršija 30 kg, turi būti supakuotos ant paletės arba kitu būdu, kad krovimo darbams būtų įmanoma naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką (autokrautuvą ar pan.).
  • Esant netinkamam įpakavimui, Tiekėjas neatsako už saugų Siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir turi teisę pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.
  • Daugiau informacijos apie Siuntų įpakavimą reikiakurjerio.lt svetainės dalyje „Pakavimo patarimai“.

 

 1. SIUNTŲ PAĖMIMAS
  • Siuntos paimamos Darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Pateikus užsakymą 6.6 punkte numatytu laiku, Siuntos paimamos tą pačią Darbo dieną.
  • Siuntėjas turi sudaryti sąlygas, kad Siuntos galėtų būti paimamos Darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.
  • Jei Kliento apmokėta ir Tiekėjo patvirtinta Siunta nepaimama, Klientas nedelsiant susisiekia su Tiekėju.
  • Klientas arba Kliento nurodytas Siuntėjas pateikia atvykusiam Kurjeriui išsiųsti paruoštą Siuntą ir Siuntos dokumentą, kuriame pagal šių Taisyklių reikalavimus turi būti nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai bei pageidaujamos papildomos paslaugos, taip pat, perduoda kitus reikiamus papildomus Klientos Siuntos dokumentus.
  • Siuntėjas Siuntos dokumente pasirašo bei nurodo savo vardą, pavardę.
  • Klientas atsako už visus dėl Siuntėjo klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų Tiekėjo patirtus nuostolius.
  • Klientas įsipareigoja Tiekėjo Vežėjui pateikti tinkamai supakuotą ir pažymėtą Siuntą. Tiekėjas neatsako už Siuntos sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, jeigu tai įvyko dėl netinkamos Siuntos Pakuotės. Siunta gali būti grąžinta Klientui, jeigu nustatoma, kad Siunta buvo netinkamai paruošta (supakuota) gabenti (siųsti) ar neatitinka kitų Tiekėjo Paslaugų Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju Tiekėjui sumokėta suma už Paslaugų teikimą Klientui negrąžinama.
  • Klientas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų. Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas arba Kliento nurodymu Siuntos Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus papildomų išlaidų ar Papildomos kainos, jas privalo sumokėti Klientas.
  • Kurjeris priima Siuntėjo pateiktas išsiųsti paruoštas Siuntas, nuskenuodamas Tiekėjo atsiųstą siuntos lipduką ir/arba pasirašydamas Siuntos dokumente, kurio vienas egzempliorius lieka Siuntėjui.
  • Kurjeris turį teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos siuntos, nestandartinių išmatavimų Siuntos, Siuntos, kuri neatitinka užsakymo metu pateiktos informacijos, Siuntos, kurioje yra Draudžiamų siųsti daiktų ir pan.
  • Kurjeris turi teisę nelaukti, kol Siunta bus paruošta perdavimui.
  • Kurjeris pats pakrauna į transporto priemonę Siuntas, kurių svoris neviršija 30 kg.
  • Siuntėjas privalo pakrauti į transporto priemonę Siuntas, kurių krovimui reikalinga krovimo technika.
  • Nepavykus atspausdinti Siuntos lipduko Kurjeris gali pateikti važtaraštį, kurį reikės užpildyti Siuntos paėmimo vietoje, nurodant Siuntėjo, Gavėjo rekvizitus ir kitą Siuntos pristatymui būtiną informaciją.
  • Už Lietuvos ribų vežamą Siuntą gali būti paprašyta atidaryti, kad Kurjeris galėtų patikrinti jos turinį. Kurjeriui patikrinus pakuotės turinį, Siuntą uždaroma jos paėmimo vietoje.
  • Siunta laikoma priimta pervežimui:
   • siunčiant Siuntą su Kurjeriu – kai Kurjeris priima Siuntą ir pasirašo Siuntos dokumente arba nuskanuoja siuntos lipduką;
   • siunčiant Siuntą per Siuntų savitarnos terminalus (paštomatus) – kai Siuntėjas įdeda Siuntą i Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą) ir uždaro paštomato dureles;
   • siunčiant Siuntą per Siuntų pristatymo/atsiėmimo tašką – kai Siuntą priimama Siuntų pristatymo/atsiėmimo taške ir pasirašomas Siuntos dokumentas arba nuskanuojamas Siuntos lipdukas.

 

 1. SIUNTŲ PRISTATYMAS
  • Siuntos pristatomos tik darbo dienomis. Siuntos su Kurjeriu pristatymas šeštadienį galimas pasirinkus papildomą šeštadienio pristatymo paslaugą.
  • Tiekėjas negarantuoja, kad Kliento Siunta bus pristatyta tam tikru laiku ir (ar) konkrečią data, nebent Klientas užsako Garantuoto pristatymo paslaugą. Daugiau informacijos apie papildomas Paslaugas reikiakurjerio.lt.
  • Informacija apie Siuntos buvimo vietą taip pat teikiama el.paštu info@reikiakurjerio.lt arba telefonu +370 64770449. Klientas, norėdamas gauti informaciją, privalo žinoti Siuntos numerį.
  • Tiekėjas neseka kiekvieno Siuntos gabenimo veiksmo (būsenos pokyčio) ir Kliento atskirai neinformuoja. Klientas yra atsakingas už Siuntos sekimą ir kilus nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Tiekėją.
  • Jei nurodytas Gavėjas Siuntos priimti negali Siunta gali būti įteikta kitam tuo pačiu ar kaimyniniu adresu esančiam Gavėjo atstovui, tačiau tik tuo atveju jei už Siuntą bus pasirašyta.
  • Pasirinkus Siuntų pristatymą iš/tarp Siuntų savitarnos terminalų (paštomatų) Siuntų įdėjimas ir atsiėmimas galimas kiekvieną dieną bet kuriuo paros metu ir yra vykdomas Kliento savarankiškai.
  • Siunta laikoma pristatyta kai Kurjeris įteikia Siuntą pasirašytinai Gavėjui arba kitam tuo pačiu ar kaimyniniu adresu esančiam Gavėjo atstovui. Pristatydamas Siuntą Kurjeris gali patikrinti priimančio asmens tapatybę. Gavėjo bei Gavėjo atstovo asmens tapatybė ir duomenys nustatomi pagal Kurjeriui pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą vairuotojo pažymėjimą arba kitą Gavėjo šalies įstatymų reglamentuojamą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Perduodant Siuntas Gavėjui, priimantis Siuntą asmuo Siuntos dokumente privalo įskaitomai įrašyti savo vardą, pavardę, pristatymo laiką ir pasirašyti (elektroniniame Siuntos pristatymo patvirtinime Gavėjo duomenis įveda Kurjeris, o Siuntą priimantis asmuo pasirašo).
  • Gavėjas priima Kurjerio perduodamą Siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo.
  • Siunta laikoma pristatyta (įteikta) Gavėjui, kai Gavėjas ar Gavėjo atstovas priima Siuntą iš Kurjerio ir pasirašo Siuntos dokumente. Pristatant Siuntą į Siuntų savitarnos terminalą (paštomatą) Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas atidaro Siuntų savitarnos dureles. Pristatant Siuntą į Siuntų pristatymo/atsiėmimo tašką – kai Gavėjas priima Siuntą ir pasirašo Siuntos dokumente.
  • Gavėjas Siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti Siuntos pakuotes. Pastebėjęs Siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti Siuntos dokumentuose. Pareikalavus Gavėjui, pažeista pakuotė atidaroma ir, jei paaiškėja, kad Siunta sugadinta, tai taip pat pažymima Siuntos dokumente. Siuntą atsiimant per Siuntų savitarnos terminalus – ją nufotografuoti ir nedelsiant susisiekti su Tiekėju. Siuntą atsiimant iš Siuntų pristatymo/atsiėmimo taško – ją nufotografuoti ir įrašyti pastabas Siuntos dokumentuose.
  • Siuntos priėmimo metu Siuntos Gavėjui nepažymėjus pastabų Siuntos dokumentuose laikoma, jog Paslaugų Tiekėjas tinkamai suteikė Paslaugas. Tiekėjas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Siuntos ar jos dalies sugadinimo, jei Siuntos priėmimo metu Siuntos dokumentuose apie tai nebuvo įrašyta.
  • Gavėjui atsisakius priimti Siuntą arba Siuntėjo nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Siunta grąžinama į Vežėjo terminalą, o Klientas apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Vykdant Kliento pavedimą už papildomą paslaugos mokestį neįteikta Siunta nurodytam Gavėjui pristatoma pakartotinai. Jeigu ne dėl Vežėjo kaltės Gavėjui Siuntos nepavyksta pristatyti per 7 kalendorines dienas nuo Siuntos išsiuntimo dienos, Siunta grąžinama Klientui be atskiro suderinimo. Klientas įsipareigoja Tiekėjui padengti neįteiktos Siuntos grąžinimo išlaidas.
  • Kliento Siuntą, kurios neįmanoma pristatyti Gavėjui ar grąžinti Klientui, Tiekėjas Kliento prašymu gali saugoti (sandėliuoti) už suderintą Papildomą kainą.
  • Gavėjas privalo iškrauti Siuntas, kurių iškrovimui reikalinga krovimo technika.
  • Siuntų paėmimas ir pristatymas Nutolusiose vietovėse Lietuvoje arba užsienyje gali vėluoti, o paslaugų kokybė gali nukentėti. Prieš siunčiant Siuntas į Nutolusias vietoves, Klientas pildo užsakymo formą reikiakurjerio.lt, o Tiekėjas nurodo galimą preliminarų Siuntos pristatymo laiką.
  • Tam tikrais atvejais, Siuntos į užsienio šalis negali būti pristatomos Gavėjui nurodytu adresu (Siuntimo paslauga; rankos-rankos arba „nuo durų iki durų“), todėl prieš siunčiant Siuntas į užsienį rekomenduojama patikslinti Gavėjo pašto indeksą/pašto kodą ir pildant užsakymą pažiūrėti reikiakurjerio.lt ar pristatymas nurodytu adresu įmanomas ir/ar nebus taikomi papildomi mokesčiai pristatant į Nutolusias vietoves.
  • Nutolusių vietovių sąrašas skelbiamas reikiakurjerio.lt.
  • Tais atvejais, kai Siuntos neįmanoma pristatyti be papildomų Vežėjo išlaidų, Tiekėjas turi teisę sustabdyti Kliento Siuntos gabenimą (Paslaugų teikimą) iki tol, kol Klientas sumokės arba raštu patvirtins Tiekėjui, kad sutinka su papildomomis išlaidomis. Dėl Siuntos gabenimo sustabdymo Tiekėjo turėtos išlaidos tenka Klientui.
  • Tiekėjo Vežėjas Siuntos priėmimą patvirtinantį dokumentą ir kitus Siuntos dokumentus saugo 3 (tris) mėnesius po Paslaugų teikimo pabaigos.

 

 1. DRAUDŽIAMI SIŲSTI DAIKTAI
  • Naudojantis Tiekėjo paslaugomis siųsti Draudžiamus siųsti daiktus yra griežtai draudžiama. Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas skelbiamas reikiakurjerio.lt.
  • Už Siuntos turinį atsakingas Klientas. Pateikdamas Tiekėjui Siuntos užsakymą Klientas kartu patvirtina, kad Siuntoje nėra Draudžiamų siųsti daiktų. Tiekėjas ir Vežėjas neprisiima atsakomybės už priimtas Draudžiamas siųsti siuntas.
  • Tiekėjas ir (arba) Vežėjas turi teisę bet kada sustabdyti Siuntos gabenimą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra pagrįstų įtarimų, kad Vežėjui perduotoje Siuntoje yra Draudžiamų siųsti daiktų, Siunta gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti žalą Vežėjui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Tiekėjas ir (arba) Vežėjas turi teisę imtis visų būtinų saugumo priemonių, įskaitant kompetentingų valstybės institucijų informavimą, Siuntos sunaikinimą Kliento sąskaita ar pan.
  • Klientas privalo atlyginti Tiekėjui dėl Draudžiamų siųsti daiktų gabenimo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius.
  • Tiekėjas ir (arba) Vežėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas Siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų Siuntų turinį atsako Klientas.
  • Tiekėjui pareikalavus, Klientas įsipareigoja per 7 dienas nuo Tiekėjo reikalavimo, savo lėšomis atsiimti Siuntą, kurioje yra Draudžiamų siųsti daiktų. Siuntos neatsiėmus, Tiekėjas (Vežėjas) turi teisę sunaikinti Siuntą.
  • Nesupakuotos ar netinkamai supakuotos siuntos, taip pat nestandartinės siuntos, kurių gabenimo Klientas iš anksto nesuderino su Tiekėju, prilyginamos siuntoms su Draudžiamais siųsti daiktais.

 

 1. NEKOMPENSUOJAMI DAIKTAI
  • Siunčiant Nekompensuojamus daiktus Klientas prisiima šių daiktų sugadinimo riziką.
  • Tiekėjas ir (arba) Vežėjas turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Siuntos pristatymą ir patikrinti Siuntos turinį, jeigu yra įtarimų, kad Vežėjui perduotoje Siuntoje yra Nekompensuojamų daiktų ir šie daiktai gali kelti pavojų žmonių saugumui ir/ar sveikatai, sukelti žalą Vežėjui, aplinkai, ar tretiesiems asmenims.
  • Gabendamas Siuntas Vežėjas preziumuoja, kad Siuntoje nėra Nekompensuojamų daiktų ir nesiima papildomų priemonių, kad Kliento Siunta nebūtų apgadinta.
  • Tais atvejais, kai Siuntos, kurioje yra Nekompensuojamų daiktų, siųsti neįmanoma (pvz. jie yra labai apgadinti) Klientas įsipareigoja savo lėšomis per 7 dienas nuo Tiekėjo reikalavimo, atsiimti tokią Siuntą. Siuntos neatsiėmus, Tiekėjas (Vežėjas) turi teisę sunaikinti Siuntą.
  • Klientas privalo atlyginti Tiekėjui dėl Nekompensuojamų daiktų gabenimo turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius (pvz. Nekompensuojami daiktai sugadina kitas Vežėjo Siuntas).

 

 1. MUITO MOKESČIAI
  • Klientas privalo užtikrinti, kad kartu su Siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi Importo ir Eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu Siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų.
  • Išlaidas, susijusias su muitinės procedūromis (tarp jų ir mokesčius) turi sumokėti Klientas arba Kliento nurodymu Siuntos Gavėjas. Siuntos Gavėjui nesumokėjus papildomų išlaidų ar Papildomos kainos, jas privalo sumokėti Klientas.
  • Klientas yra atsakingas už Siuntos gabenimo veiksmo (būsenos pokyčio) sekimą ir kilus nesklandumams privalo nedelsiant apie tai informuoti Tiekėją.

 

 1. PAPILDOMOS PASLAUGOS IR PRIEMOKOS
  • Užsakymo pateikimo metu Klientas gali pasirinkti Papildomas paslaugas, kurios apmokestinamos papildomai.
  • Tiekėjas teikia šias Papildomas paslaugas:
   • Siuntos pristatymas šeštadienį;
   • Dokumento, įrodančio Siuntos pristatymą (P.O.D.), pateikimas;
   • Skubus siuntos pristatymas naudojantis „Express“ paslaugomis;
   • Krovos darbai;
   • Kitos Papildomos paslaugos.
  • Papildomų paslaugų sąrašas ir aprašymai pateikti Tiekėjo interneto svetainėje reikiakurjerio.lt.
  • Tam tikrais atvejais, kai Tiekėjas patiria papildomas išlaidas, susijusias su Siuntos siuntimu, Klientas įsipareigoja sumokėti priemokas.
  • Toliau pateikiamas nebaigtinis galimų priemokų, kurias Klientui gali tekti sumokėti, sąrašas:
   • jei Siuntų paėmimo vietoje Vežėjas neranda Siuntėjo arba jei Siuntos neįmanoma paimti dėl kitų priežasčių, taikoma 5 Lt priemoka;
   • jei Gavėjas atsisako priimti pristatomą Siuntą ir ją reikia grąžinti Siuntėjui, Klientas privalo padengti grąžinimo išlaidas;
   • jei Siuntos svoris ir (arba) dydis neatitinka Siuntos užsakyme nurodytų siuntos išmatavimų, taikomas papildomas mokestis už Siuntos faktinį svorį (ar dydį);
   • priemokos taikomos pristatant/paimant Siuntas į atokias, Nutolusias vietoves, salas;
   • jei Kliento prašymu sąskaita už suteiktas Paslaugas išrašoma kitu vardu ar kitai bendrovei nei ta, kuri pateikė užsakymą, taikoma 10 Lt priemoka.
   • Siuntų pristatymas gali būti apmokestinamas laukimo priemoka, jei Vežėjui tektų laukti ilgiau nei 15 minučių.
  • Daugiau informacijos apie priemokas reikiakurjerio.lt.

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS
  • Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.
  • Tiekėjo atsakomybė:
   • Tiekėjo atsakomybė už kiekvieną sunaikiną, prarastą ar sugadintą Siuntą nustatoma ir apribojama vadovaujantis Varšuvos arba CMR konvencijomis (toliau – Konvencijos) arba bet kokiais kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais įgyvendinamos arba ratifikuojamos šios Konvencijos arba kitomis taikytinomis imperatyviomis Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis. Visais kitais atvejais, kai Konvencijos arba kitos imperatyvios Lietuvos Respublikos normos nėra taikomos, Tiekėjas atsako tik už pagrįstai neatsargius, neprofesionalius veiksmus ir Tiekėjo atsakomybė yra apribojama įrodyta žala, kuri negali būti didesnė nei 100 Lt. Didesnės vertės Siuntos, gabenamos jūrų/oro, kelių ir geležinkelių transportu, Kliento prašymu už papildomą mokestį gali būti draudžiamos papildomai.
   • Tiekėjas materialiai atsako už tiesioginę žalą, atsiradusią:
    • dingus Siuntai;
    • apgadinus Siuntą ar kitaip jai pakenkus dėl Vežėjo kaltės;
   • Priimdamas Siuntą Gavėjas turi iš karto nustatyti Siuntos pažeidimą, kaip tai numatyta Taisyklių 10.11 punkte. Vėlesnių pretenzijų Tiekėjas nepriima ir Klientas neturi teisės reikalauti padarytos žalos atlyginimo.
   • Atvejai, kada Tiekėjas neatsako ir žalos neatlygina:
    • prarasti ar sugadinti Draudžiami siųsti daiktai;
    • sugadinti Nekompensuojami daiktai;
    • kai Siuntos neįmanoma pristatyti dėl Gavėjo kaltės;
    • tais atvejais, kai žala atsirado dėl Kliento užsakyme nurodytų netikslių, klaidingų, nepakankamų duomenų.
    • žala padaryta dėl Kliento kaltės, nes jis pažeidė Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl pakuotės ir siunčiamų daiktų (prekių) įpakavimo bei ženklinimo;
    • žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę;
    • jei Siuntos įteikimo metu Siuntos dokumentuose Gavėjas neįrašė pastabų apie įpakavimo pažeidimus ar Siuntos sugadinimą, Gavėjas priėmė siuntą ir pasirašė, kad ją gavo (nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui);
    • jei Siuntos atsiėmimo iš Siuntų savitarnos terminalo (paštomato) metu Gavėjas nenufotografavo Siuntos ir nesusisiekė su Tiekėju;
    • jei Siuntos atsiėmimo iš Siuntų pristatymo/atsiėmimo taško metu Gavėjas nenufotografavo Siuntos ir Siuntos dokumentuose neįrašė pastabų apie Siuntos sugadinimą, priėmė Siuntą ir pasirašė, kad ją gavo.
    • Tiekėjas neatsako už prarastus siunčiamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose įrašytus duomenis;
    • Klientas per 16.1 punkte numatytą terminą nepateikė raštiškos pretenzijos;
    • valstybinės institucijos konfiskavo Kliento Siuntą;
    • kai Siunta dingsta, yra apgadinama dėl Siuntėjo kaltės, aplaidumo ar Siuntos turinio;
    • kitais atvejais, kai Siunta buvo prarasta arba sugadinta dėl Kliento kaltės.
    • Tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl žalingo temperatūros poveikio Siuntai.
   • Kliento patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.
   • Tiekėjas atlygina pagrįstą žalą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos atsakymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas ir Klientas sutaria kitaip.
  • Kliento atsakomybė:
   • Klientas atsako už Siuntos turinį, tinkamą Siuntos ir Siuntos dokumentų paruošimą, tinkamą Siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą, tyčia ar dėl neatsargumo perduotą pristatymui Siuntą su Draudžiamais siųsti daiktais ir kitų Taisyklių nuostatų laikymąsi. Klientas atlygina Tiekėjui ir tretiesiems asmenims dėl šių reikalavimų nesilaikymo patirtą žalą bei papildomas išlaidas (teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas), nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jos atsirado.
   • Klientas prisiima Nekompensuojamų daiktų sugadinimo riziką.
  • Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms.
  • Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka bet kurios iš šių Šalių patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (Siuntos Siuntėjo, Gavėjo, Vežėjo, kitų asmenų).

 

 1. PRETENZIJOS
  • Klientas turi teisę pateikti pretenziją dėl Siuntos sugadinimo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos gavimo dienos, pretenziją dėl Siuntos praradimo – ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos išsiuntimo dienos, pretenziją dėl netinkamos Paslaugų kokybės – ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.
  • Jei per 16.1 punkte nurodytą terminą pretenzija nepateikiama, laikoma, kad Siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai.
  • Pretenzija turi būti teikiama el. paštu info@reikiakurjerio.lt .
  • Pretenzijoje turi būti pateikiami tokie duomenys:
   • Pretenzijos surašymo vieta ir data;
   • Pretenzijos tekstas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė ir nurodoma Siuntos paėmimo ir pristatymo data, Siuntos turinys, Siuntos numeris.
  • Prie pretenzijos turi būti pridėta:
   • Siuntos dokumento kopija;
   • prekių įsigijimo sąskaita (kad būtų galima įrodyti Siuntos vertę).
  • Sugadinta Siunta, joje buvę daiktai, kartu su visa Siuntos pakuote laikomi tol, kol pretenzija bus išspręsta.
  • Tiekėjas įsipareigoja išnagrinėti Kliento pateiktą pretenziją ir pateikti Klientui atsakymą rekvizituose nurodytu Kliento el. pašto adresu ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
  • Pretenzijos, pareikštos pasibaigus 16.1 punkte nustatytam terminui nenagrinėjamos.

 

 1. TAISYKLIŲ KEITIMAS
  • Taisyklės atnaujinamos pagal poreikį. Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas bei kitą informaciją Tiekėjas skelbia interneto svetainėje reikiakurjerio.lt.
  • Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk